امروز Monday 24 June 2019

دیرین دیرین – این قسمت: پاداش صنعت

دیرین دیرین – پاداش صنعت #تولید ملی #حمایت از کار وسرمایه ایرانی #حمایت از تولید ملی #حمایت از تولید ملی و مصرف کالای ایرانی