امروز Thursday 20 June 2019

سگ-Canis lupus familiaris

باهوش ترین حیوانات دنیاحیوانات

باهوش ترین حیوانات دنیا

باهوش ترین حیوانات دنیا کدامند و با چه معیارهایی سنجیده میشوند؟ با توجه به تنوع معیارها و عدم امکان تعریف دقیق معیارهای سنجش هوش، بازهم نمیتوان هوش حیوانات را در یک فهرست رتبه بندی دقیق قرار داد.

سگ سومین حیوان باهوش در دنیا هوش سگحیوانات

سگ سومین حیوان باهوش در دنیا

سگ جزء سومین حیوان باهوش در جهان محسوب میشود، با اینکه از وفاداری و هوش این حیوان تعاریفی شنیدیم، رتبه سوم در سنجش معیارهای هوش حیوانات را به خود اختصاص داده است.